^Back To Top
 • 1 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 2 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 3 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 5 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...

Nhiệm vụ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Kỹ năng mềm

- Đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học và Kỹ năng mềm cho mọi đối tượng có nhu cầu học các chương trình không chuyên ở các trình độ khác nhau;

- Bồi dưỡng Tiếng Việt cho người nước ngoài;  

- Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài Tỉnh để xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tiếng Việt, Tin học và Kỹ năng mềm;

- Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước để liên kết đào tạo về Ngoại ngữ, Tiếng Việt, Tin học, Kỹ năng mềm và cấp văn bằng chứng chỉ đạt tiêu chuẩn Quốc tế;

- Nhận dịch thuật cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Contribute!
Books!
Shop!
CEFOLISS - Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Kỹ Năng mềm .


Facebook twitter flicker skype youtube digg